مطالعات مدیریت دفاع مقدس

بانک جامع اطلاعات مجازی پژوهشهای مدیریتی در حوزه دفاع مقدس و مدیریت جهادی

مطالعات مدیریت دفاع مقدس

بانک جامع اطلاعات مجازی پژوهشهای مدیریتی در حوزه دفاع مقدس و مدیریت جهادی

جستجو در سایت

دفتر رهبر انقلاب

دانشگاه امام صادق

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

خبرگزاری دفاع مقدس

هسته مطالعات مدیریت جهادی

عضویت در خبرنامه سایت
کارنامه عملیاتها
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
اسلايدر تصاوير

 ویژه نامه

آخرین مطالب

مطالبات پژوهشی

ابزار هدایت به بالای صفحه

بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ

مؤلفان: مصطفی خودسیانی, هادی‌ مراد پیری, اسماعیل خان‌احمدی

فصلنامه: سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 81، زمستان 1391، صص 69-108


احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم

مولفان: سلمان رضوان خواه؛ مهدی فاضلی دهکردی

فصلنامه: مطالعات قرآن و حدیث، دوره 4، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 181-213


طراحی و توسعه «شبکه اجتماعی رزمندگان» به عنوان یک سامانه مدیریت دانش

مولفان: حسین پورسلطانی، امیر مانیان، محمد موسی خانی 

فصلنامه: راهبرد دفاعی، زمستان 1391، شماره 40،‌ صص 135-168


تبیین عوامل شکل دهنده ویژگی های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس

مولفان: محمدمهدی بهداروند، محمدرضا قرایی آشتیانی، چمران بویه

فصلنامه: راهبرد دفاعی ، سال یاردهم، شماره 43، پاییز سال 1392، صص 27-53


تحلیل راهبردهای سازماندهی و توسعه سازمانی نیروهای نظامی در دفاع مقدس (مطالعه موردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

مولفان: سیداصغر ابن الرسول، محمدرضا آشتیانی، مهدی شعبانی سیچانی

فصلنامه: راهبرد دفاعی ، سال یاردهم، شماره 43، پاییز سال 1392، صص 1-25 


چالش های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

مؤلف: حیدر جانعلیزاده چوب بستی

فصلنامه: مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 14، بهار سال 1388


تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار

مولفان: مهدی عبدالحمید, علی اصغر پور عزت

دوفصلنامه: علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390


جنگ تحمیلی و شکل گیری هویت جدید معنوی

مولفان: درزی کلایی محمدرضا,آقاحسینی علیرضا 

فصلنامه: مطالعات ملی، شماره 51، 1391


راهبردهای بهره گیری از نیروهای مردمی در تامین نیازمندی های انسانی بخش دفاع

مولفان: مصطفوی سیدرضا,آشتیانی محمدرضا

فصلنامه: راهبرد دفاعی تابستان 1392; 11(42):1-30


ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس

مولفان: رشید غلامعلی, پاشایی هولاسو امین

دو فصلنامه: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، پاییز و زمستان 1391; 2(6):203-233


رهبری امام خمینی (ره) در دفاع مقدس مبتنی بر گفتمان فرهنگی شباهت محور

مولفان: شفیعی فر محمد, الوندی محمد

دو فصلنامه: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی پاییز و زمستان 1391; 2(6):121-144


تاثیر شهادت طلبی از دیدگاه امام خمینی (ره) در تغییر مفهوم قدرت از منظر تئوری سازه انگاری

مولفان: درزی کلایی محمدرضا,آقاحسینی علیرضا

فصلنامه: مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 1391; 9(31):91-106


وجوه راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی

مولفان: عباسی علی,جعفری رضا [دانشگاه افسری امام علی (ع)]

فصلنامه: مدیریت نظامی، تابستان 1390; 11(42):11-41


بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ آینده

مولفان: مصطفی خودسیانی و اسماعیل خان احمدی

فصلنامه: راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 42، تابستان 1392


بررسی نقش آموزه های اعتقادی و نظامی اسلام بر دکترین عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس

مولفان: غلامعلی رشید، عبدالمحمد رئوفی نژاد

فصلنامه: مطالعات دفاعی - استراتژیک، سال دهم، شماره 40، تایستان 1389


 طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تأکید بر عملیاتهای موفق سال دوم جنگ تحمیلی

مولفان: غلامرضا گودرزی، مصباح الهدی باقری کنی، حمید خیرآبادی؛ دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه: مطالعات دفاعی - استراتژیک، سال دهم، شماره 40، تایستان 1389


 مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس

مولف: حسین علایی

فصلنامه: سیاست دفاعی، بهار 1390؛ شماره 19 (74): 9-41


 مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی

مولفان: عباسی داوود,پورعزت علی اصغر,قلی پور آرین,‌باقری ‌کنی مصباح‌ الهدی

فصلنامه: پژوهش های مدیریت عمومی تابستان 1390; 4(12):53-70.


طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با تاکید بر ویژگی های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی

مولفان: باقری مصباح الهدی,سعدآبادی حسن؛ دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه: اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت) پاییز و زمستان 1390; 5(2 (پیاپی 10)):57-122


نقش آموزه های اعتقادی بر دکترین عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مولفان: غلامعلی رشید ،عبدالمحمد رئوفی نژاد  

فصلنامه: مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 40، تابستان 1389 


بررسی عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس

مولف: مصطفی مدنی، دانشگاه عالی دفاع ملی

فصلنامه: دانشور رفتار تیر 1387


 الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت اله خامنه ای)

مولفان: برزو فرهی بوزنجانی، ابوالفضل محمدی، امیر حصیرچی 

دوفصلنامه: پژوهش های مدیریت منابع انسانی پاییز و زمستان 1389; 2(3-4 (پیاپی 7-8)):1-28


 پایه نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات مربوط به پیامبر اعظم (ص) در ترجمه تفسیر المیزان)

مولفان: ابوالفضل محمدی، محمد بازرگانی، سیدمسعود پورسعید، محمد ازگلی

دوفصلنامه: پژوهش های مدیریت منابع انسانی بهار و تابستان 1390; 3(1 (پیاپی 9)):1-26


الزام های نظری طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی

مولفان: آقاجانی احمد,عسگری محمود

فصلنامه: راهبرد دفاعی، زمستان 1389; 8(31):1-30


بررسی و شناخت هدف ها، سلایق و نیازهای مخاطبان در موزه های جنگ (مطالعه موردی مخاطبان موزه ملی نیروی هوایی در دفاع مقدس)

مولف: حبیبی نیک بخش، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه هوایی

فصلنامه: راهبرد دفاعی، تابستان 1390; 9(33):159-188


عوامل مؤثر در انتخاب صحنه های عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس

مولفان: غلامعلی رشید،هادی مراد پیری  

فصلنامه: مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 39، بهار 1389 


بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی

مولفان: سبحانی نژاد مهدی، جعفری هرندی رضا؛ دانشگاه شاهد

فصلنامه: دانشور رفتار اسفند 1386; 14(27 (ویژه مقالات علوم تربیتی 9)):39-54


روش توسعه تجربی

مولف: محسن رضایی میرقائد

فصلنامه: فرهنگ مدیریت (مدیریت فرهنگ سازمانی)، دوره 4، شماره 2 (12)، بهار 1385


نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری - احتمالی برای جامعه آماری

مولفان: محمود سعیدی رضوانی،  سیدجمال الدین موسوی مشهدی، حسین باغگلی 

دوفصلنامه: تربیت اسلامی، پاییز و زمستان 1389; 5(11):135-164


ویژگی های شخصیتی افراد ایثارگر و یاری رسان با تاکید بر شخصیت مطلوب درسازمان نظامی

مولفان: رضا شریفی، حسین اسکندری، علی دلاور، احمد برجعلی

فصلنامه: روانشناسی نظامی پاییز 1389; 1(3):21-29


بررسی مدل های مدیریت بحران در رمان دا

مولفان: تابلی حمید,کریمی افشار سمانه,اشرف زاده الهام

دوفصلنامه: ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) پاییز 1390 و بهار 1391; 3(5-6):77-104


تحلیلی آماری از شهیدان جنگ

مولفان: کریمی پور یداله,کامران حسن

فصلنامه: تحقیقات جغرافیایی زمستان 1380- بهار 1381; 17-16(1-4 (پیاپی 64-63)):259-269


مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن کریم

مولف: رستمی نسب عباسعلی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه: ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) بهار 1389; 1(2):95-107


نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری احتمالی برای جامعه آماری

مولفان: دکتر محمود سعیدی رضوانی، سیدجمال الدین موسوی مشهدی، حسین باغگلی  

دوفصلنامه: تربیت اسلامی، شماره 11، پاییز و زمستان 1389


رهبری و بسیج اجتماعی در جنگ: نمونه دفاع مقدس

مولف: دکتر حسین حسینی  

فصلنامه: مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 47، تابستان 1383


مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن کریم

مولف: عباسعلی رستمی نسب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه: ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) بهار 1389; 1(2):95-107


هویت ملی و دفاع مقدس

مولف:  سیدحسین ولی پور زرومی

فصلنامه: مطالعات ملی، پاییز 1384، شماره 23


عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس: تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه تهران

مولفان: دکترعباس کشاورز شکری ،دکتر علی مرشدی زاد ، فریبا صدیقی  

فصلنامه: رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 16، پاییز 1390


عوامل و روش های توسعه روحیه حماسی در دوران دفاع مقدس

مولف: دکتر علی محمد نائینی  

فصلنامه: راهبرد دفاعی، شماره 27، زمستان 1388


نظریه پردازش، پذیرش و پرورش دین: رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت

سیدمحمدرضا تقوی، دانشگاه شیراز

دوفصلنامه: تربیت اسلامی، بهار و تابستان 1390; 6(12):75-103


ارزش های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی

مولفان: محمدحسین پناهی، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه: نامه علوم اجتماعی زمستان 1385; جدید(پیاپی 29):59-90


مؤلفه‌های اساسی گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی

مولفان: زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری، موسی افضلیان سلامی

فصلنامه: مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره 23، زمستان 1389


مقدمه ای بر مستندسازی دانش و تجارب فرماندهان ارشد آجا در 8 سال دفاع مقدس

مولفان: اصغر محمدی فاتح، پیمان جهان بیگلری

فصلنامه: مدیریت نظامی، شماره 34، تابستان 1388


مقدمه ای بر مبانی مدیریت نیروی انسانی در دفاع مقدس

مولف: ابوالقاسم مردمی

فصلنامه: علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)، شماره 22، تابستان 1376


جامعه پذیری و درونی سازی ارزشهای دفاع مقدس: نقدی بر نقش ارزشهای دفاع مقدس در کتابهای درسی

مولف: سهراب فاضل

فصلنامه: سیاست دفاعی، شماره 55، تابستان 1385


طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای(مد ظله)

مولفان: مجتبی اسکندری, اسماعیل ثمنی

دوفصلنامه: مدیریت اسلامی، سال 20، شماره 1، بهار و تابستان 1391


تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار

مولفان: مهدی عبدالحمید, علی اصغر پور عزت

دوفصلنامه: مدیریت اسلامی، سال 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390


بررسی مفهومی و مصداقی مقتول فی سبیل الله از دیدگاه قرآن و روایات

مولف: محمد جانی پور

فصلنامه: پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، شماره 10، بهار 1390


تبیین اندیشه های نظامی فرماندهی معظم کل قوا

مولف: فتح الله رشیدزاده

فصلنامه: مدیریت نظامی، شماره 37، بهار 1389


نگرشی بر اندیشه های فرماندهی، مدیریتی و رهبری نظامی حضرت علی علیه السلام

مولف: فریدون عبدی

فصلنامه: نهج البلاغه، شماره 31، تابستان 90

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی